The Team

Ship Location

San Pedro, USA

Oleksiy Kryshchuk

Photo of Oleksiy  Kryshchuk
Chief Officer